Zasady emisji mailingu reklamowego

1. Ogólne zasady publikacji

- Przy wysyłaniu mailingu reklamowego portal działa zgodne z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DzU02.144.1204).
- Zlecenia dotyczące mailingu reklamowego realizowane są na podstawie pisemnego zamówienia Zleceniodawcy, obejmującego formę dostarczenia materiałów i termin płatności.
- Tylko zamówienia potwierdzone przez Wydawcę pisemnie, faksem lub mailem są wiążące.
- Tytuł mailingu nie może wprowadzać odbiorcy w błąd; w szczególności nie może imitować zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp.) lub sugerować, że chodzi o korespondencję prywatną.
- W temacie i nagłówku maila reklamowego zawsze umieszczony zostanie napis „PROMOCJA” i nazwa firmy zlecającej mailing, a stopka zawierać będzie klauzulę: >>„Newsletter wysłany został na zamówienie złożone na stronie www.nieruchomosci.com.pl. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z jego otrzymywania, prosimy o odesłanie maila z wpisem w temacie „Rezygnacja”<<. W polu „Od” zawsze będzie nazwa „Redakcja nieruchomosci.com.pl”. 2. Terminy i materiały

Mailing może mieć dwie formy:
- mailing wg standardowego projektu, przygotowany przez Dział Reklam z gotowego tekstu Zamawiającego o objętości do 450 znaków (ze spacjami);
- mailing wg projektu indywidualnego dostarczony do Wydawcy w gotowej formie lub zamówiony odrębnym zleceniem na projekt i wykonanie u Wydawcy.

W przypadku mailingu standardowego i w gotowej formie materiały powinny być dostarczone najpóźniej 5 dni roboczych przed emisją. Przy zamówieniu indywidualnego projektu obowiązuje termin wskazany w zamówieniu.

W przypadku konieczności dokonania korekty i redakcji tekstu dostarczonego przez Zamawiającego Wydawca zastrzega sobie prawo doliczenia kosztów tej pracy.

3. Warunki płatności

- Należność za reklamę płatna jest zgodnie z terminem określonym w zamówieniu.
- Zlecenia przyjmowane są według obowiązującego aktualnie cennika wraz z uzgodnionymi rabatami.
- Wydawca zobowiązany jest wystawić fakturę nie później niż 7 dni po emisji.
- Niedotrzymanie terminu płatności upoważnia Wydawnictwo do przerwania emisji w przypadku powtarzającego się zlecenia i powoduje obciążenie karnymi odsetkami w wysokości określonej obowiązującym prawem oraz doliczenie kwot wynikających z utraty prawa do rabatów za wielokrotne emisje.
- Wycofanie zamówienia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą emisji spowoduje obciążenie całością kwoty zamówienia.

4. Warunki ogólne

- Zamówienie mailingu reklamowego oznacza akceptację powyższych zasad.
- Wykorzystanie wykonanego przez Wydawcę projektu w innych mediach jest odpłatne i możliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki rozsyłanych mailingów reklamowych oraz może odmówić rozesłania, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem lub charakterem portalu.
- Zleceniodawca, dostarczając materiały do mailingu reklamowego, przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z ich publikacją.
- W sprawach spornych nieuregulowanych powyższymi zasadami zastosowanie mają kodeksy prawa prasowego i cywilnego.

Print Friendly, PDF & Email