Zasady emisji reklam na portalu

I. Reklama w Portalu

- Portal nieruchomosci.com.pl, zwany dalej Portalem zastrzega sobie prawo do wprowadzenia redakcji tekstów i korekty zamieszczonych treści zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, podziału administracyjnego kraju i nazw geograficznych.
- Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje o firmie i o inwestycji zamieszczone w Portalu oraz za ich aktualizację.

II. Warunki płatności

- Należność za reklamę płatna jest zgodnie z terminem określonym w zamówieniu i na fakturze VAT.
- Portal zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż w dniu emisji.
- Niedotrzymanie terminu płatności upoważnia Portal do przerwania emisji i powoduje obciążenie karnymi odsetkami w wysokości określonej obowiązującym prawem oraz doliczenie kwot wynikających z utraty prawa do rabatów za wielokrotne emisje.
- Wycofanie zamówienia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą emisji upoważnia Portal do obciążenia Zamawiającego kwotą w wysokości 25% kwoty zamówienia oraz doliczenie kwot wynikających z rabatów za wielokrotne emisje.
- W przypadku reklamy inwestycji deweloperskich, gdy powodem wycofania zamówienia jest zakończenie sprzedaży danej inwestycji i wycofanie nastąpi nie później niż 14 dni przed datą emisji reklamy, Portal nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z tym Zamówieniem.
- W przypadku gdy nastąpi przerwa w emisjii, która nie wystąpi z powodów niezależnych od Portalu, Portal może obniżyć wysokość faktury za emisję reklamy proporcjonalnie do czasu trwania awarii.

III. Warunki ogólne
- Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych zasad, a także Regulaminu Portalu i jego Polityki Prywatności (dokumenty dostępne na odpowiednich podstronach Portalu nieruchomosci.com.pl)
- Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki publikowanych reklam oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem lub charakterem medium.
- Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Zamawiający ma prawo wykonywać działalność gospodarczą w zakresie, o którym informuje reklama, posługiwać się użytymi w reklamach znakami towarowymi, informacjami, danymi oraz innymi elementami chronionymi prawem.
- Zleceniodawca, dostarczając materiały do reklamy, przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z ich publikacją.

Print Friendly, PDF & Email